Zásady ochrany osobních údajů

 

 Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti EDERA Group a.s. 

Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) ve společnosti EDERA Group a.s. (dále jen „Naše společnost“) jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi, daty, které s námi sdílíte. Ochrana soukromí a dále navazující ochrana osobních údajů je pro Naši společnost jednou z nejdůležitějších zásad, proto s osobními údaji nakládáme jen výhradně s platnou legislativou. Rádi bychom Vás požádali o přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů v Naší společnosti, abyste si byli jisti, jakým způsobem se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme. 

Kontakty v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci Naší společnosti 

Informace o správci osobních údajů (dále jen „Správce“): 

Obchodní firma: EDERA Group a.s. 

IČO: 274 61 254 
DIČ: CZ27461254 

Sídlo: Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice 2 

Kontaktní e-mail: marie.bazant@edera.cz
Kontaktní tel. číslo: 771 274 552
Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl v Naší společnosti jmenován. 

Co je součástí těchto zásad: 

1. Informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme. 
2. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme. 
3. Odkud získáváme Vaše osobní údaje. 
4. Na základě jakých účelů je zpracováváme. 
5. Komu osobní údaje poskytujeme. 
6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě a tato osoba je na základě těchto údajů identifikovatelná. Naše společnost zpracovává následující údaje: 

a) Jméno a příjmení, 
b) Adresa bydliště, popřípadě adresa trvalého pobytu 
c) Fakturační adresa,
d) Adresa místa instalace, 
e) Rodné číslo, 
f) IČO, DIČ, 
g) Kontaktní e-mail, 
h) Kontaktní telefonní číslo, 
i) Typ poskytované služby internetu, 
j) Typ poskytované služby kabelové TV, 
k) Bankovní spojení, 
l) Občanský průkaz, popřípadě cestovní pas, 
m) Smlouva, 
n) Platební morálka, 
o) Účetní doklady a záznamy 
p) Daňové doklady 
q) Objem poskytnutých služeb a jejich cena, 
r) IP konfigurace, 
s) Model a typ set-top boxu 
t) Model a typ optického převodníku 
u) Model a typ přijímací jednotky 
v) Model a typ routeru 
w) MAC adresa 
x) DNS záznamy 
y) Titul 
z) Datum narození 
aa) Fyzická podoba

Údaje získané při zapojení routeru či jeho servisu 

Tyto údaje vznikají při instalaci či servisu související s poskytováním služeb mezi Naší společností a zákazníkem. Jde zejména o zápisy osobní komunikace se zákazníkem při přímém kontaktu se zákazníkem. 

Údaje získané na základě Vašeho souhlasu 

Údaje získané na základě souhlasu nejsou nezbytně nutné pro plnění smlouvy a nespadají tedy pod jiné účely vyjmenované pod čl. 6 GDPR. Tyto údaje využijeme zejména pro zlepšení kvality našich služeb a k zasílání informací o nových nabídkách a nových služeb. Souhlas může být kdykoliv odvolán a následně máme povinnost tyto údaje vymazat a skartovat 

Obecně shromažďujeme Vaše osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy s Naší společností, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy. 

2. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme? 

Osobní údaje jsou uchovávány v tištěné a/nebo v digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je stanovena vnitřními pravidly Naší společnosti, která kontrolují zákonnost držení osobních údajů. Díky tomuto procesu víme jistě, že Vaše osobní údaje nejsou drženy nezákonně delší dobu, než je zapotřebí. 

Všechny osobní údaje Správce ukládá jen po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Naší společností a z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluv zpracováváme osobní údaje po dobu 10 (deset) let od ukončení smluvního vztahu. V případě, že jste Naši společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 5 (pěti) let. 

Naše společnost je správcem všech Vašich osobních údajů. 

Správce dále taktéž prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že ke všem osobním údajům mají přístup jen Správcem pověřené osoby. 

3. Odkud získáváme Vaše osobní údaje? 

Osobní údaje, které nám poskytnete získáváme zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Vy, jako subjekt údajů máte povinnost poskytnout jen přesné a pravdivé údaje. V případě změny jakéhokoliv údaje jste povinni kontaktovat Naši společnost, abychom měli vždy ty nejaktuálnější informace. 

Další údaje získáváme z dostupných veřejných rejstříků. 

4. Na základě jakých účelů zpracováváme osobní údaje? 

Přesný rozsah zpracování osobních údajů závisí na účelu zpracování. Naše společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat zejména z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochrany oprávněných zájmů. Bez těchto základních účelů bychom Vám nemohli poskytovat žádné služby. 

Účely podle čl. 6 GDPR: 

1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (čl. 6 odst. 1 písm. a)) 
2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; (čl. 6 odst. 1 písm. b)) 
3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; (čl. 6 odst. 1 písm. c)) 
4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; (čl. 6 odst. 1 písm. d)) 
5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; (čl. 6 odst. 1 písm. e)) 
6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítěte; (čl. 6 odst. 1 písm. f)) 

Zpracování osobních údajů za účelem: 

1. přípravy smluvní dokumentace a následné uzavření smlouvy a poskytování služeb z naší strany a smluvních vztahů s tím souvisejících – např. nájemní a jiné smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b)) 

• na základě tohoto účelu zpracováváme všechny výše vyjmenované osobní údaje 

2. provozu a ochrany sítí elektronických komunikací, (čl. 6 odst. 1 písm. b))

• pro tento účel se využívají údaje pod písmenem a), d), g), h), r), t), u), v), w), x) 

3. nahrávání hovorů na záznamové zařízení (čl. 6 odst. 1 písm. f))

• pro tento účel se využívá osobní údaj pod písmenem h) 

4. stanovenými zvláštními zákony, pro potřeby naplnění trestního řízení a součinnosti s Policií České republiky a dalšími orgány veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. c))

• pro tento účel se mohou využít všechny výše vyjmenované údaje 

5. evidence dlužníků (čl. 6 odst. 1 písm. f)),

• pro tento účel se mohou využít údaje pod písm. a) až h) a m), až q) 

6. zjišťování zneužívání, přetížení či narušení bezpečnosti naší sítě (čl. 6 odst. 1 písm. c))

• pro tento účel se mohou využít všechny výše vyjmenované údaje 

7. vedení evidence žádostí subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f))

• pro tento účel se mohou využít všechny výše vyjmenované údaje 

8. ověření bezdlužnosti subjektu údajů z veřejně dostupných rejstříků před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f))

• pro tento účel se mohou využít údaje pod písm. a), b), e), f), z) 

9. vedení personální a mzdové agendy (čl. 6 odst. 1 písm. c))

• pro tento účel se mohou využít údaje pod písm. a), b), e), g), h), i), j), k), l), m), y), z) 

10. výstavby sítě (čl. 6 odst. 1 písm. b))

• pro tento účel se mohou využít údaje pod písm. a), b), c, d, g), h), i), j), m), o), p), q), r), y), z) 

11. ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob pořizováním záznamů prostřednictvím kamerového systému (čl. 6 odst. 1 písm. f))

• pro tento účel se mohou využít údaje pod písm. aa) 

Naše společnost zpracovává všechny osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho případného souhlasu, který jsme od Vás obdrželi. 

5. Komu osobní údaje poskytujeme? 

Osobní údaje, které o našich klientech zpracováváme mohou být zasílány do třetích zemí z důvodu využívání software s datovým cloudovým úložištěm v zahraničí. Existuje možnost, že Vaše osobní údaje v určitých případech poskytneme jiným právnickým osobám v rámci Smluv o zpracování osobních údajů. Tyto společnosti jsou ve vztahu, správce – zpracovatel, zpracovatelé se vždy řídí pokyny Správce (Naše společnost). 

Zpracovatelé osobních údajů jsou: 

• Gappex s.r.o., se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 6835732, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289441 
• TANAKA, s.r.o., se sídlem Karla Engliše 3201/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 63479320, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210888 
• ABRA Software a.s., se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Praha 13, PSČ 155 00, IČO: 25097563, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4475 
• AXIMA SMS SERVICES s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, IČO: 06563465, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102829 
• Alvennium, spol. s r.o., se sídlem Lonkova 487, Pardubice, PSČ 530 09, IČO: 2442884, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33010 
• ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, PSČ 147 00, IČO: 02762943, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223183 
• NETFORMS s.r.o., se sídlem Češkova 834, Pardubice, PSČ 530 02, IČO: 27549364, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25533 
• A-Scan s.r.o., se sídlem Velká 442, Hradec Králové, PSČ 50341, IČO: 25936239, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15922 

6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

a. Právo na informace o Vašich osobních údajích 

Máte právo na získání potvrzení, zda jsou o Vaší osobě v Naší společnosti zpracovávané nějaké osobní údaje. Pokud o Vás Naše společnost zpracovává nějaké osobní údaje máte právo na sdělení všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. 

b. Právo na kopii osobních údajů 

Pokud o Vás Naše společnost uchovává nějaké údaje, máte právo na informaci, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, zda jsou tyto údaje zpřístupněny jiným příjemcům, máte právo také zjistit plánovanou dobu, po kterou jsou uloženy osobní údaje, právo podat stížnost atd. 

c. Právo na opravu osobních údajů 

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme jakýkoliv osobní údaj a zjistíte, že je nepřesný či neúplný, máte právo na aktualizaci či doplnění tohoto nepřesného údaje. 

d. Právo na výmaz osobních údajů 

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již pro nás nejsou potřebné pro ten účel, pro který byly zpracovávány. Taktéž máte právo na výmaz, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováváním nebo byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy. 

e. Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho jen omezení jejich použitelnosti, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Naší společnosti poskytnuty. 

f. Právo na přenositelnost údajů 

V případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám následně budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

g. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku, a následně již Vaše údaje nebudeme zpracovávat pro tento účel. 

h. Právo odvolat souhlas 

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávaly na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. 

i. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Pokud máte za to, že jsme Vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně či došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, maté právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. kontakt: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, dat. schránka: qkbaa2n. 

j. Poskytování osobních údajů subjektům údajů 

V případě, že subjekt údajů využije jednoho či více výše vyjmenovaných práv, Naše společnost má povinnost odpovědět na žádost neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Pokud subjekt údajů uplatní své právo prostřednictvím elektronické komunikace, Naše společnost mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže Subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 

Naše společnost má právo v případě opakované, čí nedůvodné žádosti o poskytnutí informací účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookie využíváme, abychom poznali Vaše preference a abychom mohli přizpůsobit náš web dle Vašeho zájmu. Cookie tedy zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie.Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Jednoduchý postup, jak vymazat cookies, najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Naší společností a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. 
2. Odesláním poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
3. Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje Naší společnosti na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně. 
4. Naše společnost si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů. Změnu či doplnění jsme povinni nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny či doplnění zaslat subjektu údajů na e-mail registrovaný u Naší společnosti. 
5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2020. 


Tato stránka využívá cookies

Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili. Upravit mé předvolby